Speerpunten

Omzien naar elkaar

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen door God gemaakt zijn en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Een programma van hoop

In Waadhoeke gaat er veel goed. Het aantal banen is toegenomen, vrijwilligers zijn overal actief, nieuwe initiatieven starten en de kernen bruisen van activiteiten. Tegelijk zijn er zorgen. De verbindingen tussen generaties verdwijnen, het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Mensen die mee kunnen doen en zij die dat niet of nog niet kunnen, zoals mensen met een migrantenachtergrond. In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. 

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’, een coöperatieve samenleving. In een politiek van draagkracht, draagvlak en aanwezig zijn. Wij willen benaderbaar zijn en eenvoudig kunnen uitleggen waar we voor staan. Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Waadhoeke dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met onze leefomgeving. 

Dit vatten we samen in onze kernboodschap. De ChristenUnie in Waadhoeke:

  • Zorgt dat iedereen meetelt.
  • Investeert in de toekomst van kinderen.
  • Komt op voor (godsdienst)vrijheid.

In het onderstaande document vertellen we u meer over waar we als ChristenUnie voor staan én onze speerpunten.

Download speerpunten ChristenUnie Waadhoeke